คณะกรรมการบริหาร สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย (2555-2557)

  ที่ปรึกษา

 1. นายแพทย์ชิน  บูรณธรรม              
 2. นายแพทย์กัมพล  ประจวบเหมาะ      
 3. นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์  สาครพันธ์
 4. นายแพทย์ธีระ  ลิ่มศิลา
 5. นายแพทย์ชวลิต  อ่องจริต
 6. นายแพทย์ปริญญา  สากิยลักษณ์
 7. นายแพทย์สมบูรณ์  บุญเกษม
 8. นายแพทย์ณรงค์  รอดวรรณะ
 9. นายแพทย์ชลิต  เชียรวิชัย
 10. นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย  ชัยเสรี
 11. นายแพทย์สุปรีชา  ธนะมัย
 12. นายแพทย์โกสินทร์  ทัพวงศ์   
 13. นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
 14. นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง

  นายก

 1. นายแพทย์วีระชัย  นาวารวงศ์

  อุปนายก

 1. นายแพทย์นพดล  เพ็ญกิตติ

  เลขาธิการ

 1. แพทย์หญิงปีนัชนี  ชาติบุรุษ

  เหรัญญิก

 1. นายแพทย์วิชาว์ กอจรัญจิตต์

  วิชาการ

 1. นายแพทย์ปุณณฤกษ์  ทองเจริญ

  ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

 1. นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์

  นายทะเบียน

 1. นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง

  กรรมการกลาง

 1. นายแพทย์จุล นำชัยศิริ
 2. นายแพทย์ธีรฉัตร ศิลารัตน์
 3. นายแพทย์ปิยะ สมานคติวัฒน์
 4. นายแพทย์เพิ่มยศ เรืองสกุลราช
 5. นายแพทย์สมภพ  พระธานี
 6. นายแพทย์สุรินทร์ วรกิจพูนผล

  ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

 1. นายแพทย์วิชัย เบญจชลมาศ

  Advisory Board

 1. Chin Buranadham, M.D.
 2. Kampol Prachuabmoh, M.D.
 3. Pantpis Sakornpant, M.D.
 4. Chawalit Ongcharit, M.D.
 5. Prinya Sakiyalak, M.D.
 6. Somboon Boonkasem, M.D.
 7. Naronk  Rodwarna, M.D.
 8. Chalit Cheanvechai, M.D.
 9. Kitipan V. Arom, M.D.
 10. Pradistchai Chaiseri, M.D.
 11. Supreecha  Tanamai, M.D.
 12. Kosin Thupwong, M.D.
 13. Cherdchai Tontisirin, M.D.
 14. Pansak Laksanaboonsong, M.D.

  President

 1. Weerachai Nawarawong, M.D.

  Vice-President

 1. Nopadol Penkitti, M.D.

  Secretary General

 1. Peenutchanee Chartburus, M.D.

  Treasurer

 1. Vichao Kojaranjit, M.D.

  Scientific

 1. Punnarerk Thongcharoen, M.D.

  Public Relations& Publication

 1. Pranya Sakiyalak, M.D.

  Registrar

 1. Kriengkrai Namtisong, M.D.

  Committee Members

 1. Jule Namchaisiri, M.D.
 2. Teerachat Silarat, M.D.
 3. Piya Samankatiwat, M.D.
 4. Permyos Ruengsakulrach, M.D.
 5. Sompop Prathanee, M.D.
 6. Surin Woragidpoonpol, M.D.

  Education & Training Chairman

 1. Vichai Benjacholamas, M.D.

คณะกรรมการบริหาร สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย (2553-2555)

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1.
นายแพทย์ชิน บูรณธรรม
ที่ปรึกษา
2.
นายแพทย์กัมพล ประจวบเหมาะ
ที่ปรึกษา
3.
นายแพทย์ พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
ที่ปรึกษา
4.
นายแพทย์ ธีระ ลิ่มศิลา
ที่ปรึกษา
5.
นายแพทย์ ชวลิต อ่องจริต
ที่ปรึกษา
6.
นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์
ที่ปรึกษา
7.
นายแพทย์ สมบูรณ์ บุญเกษม
ที่ปรึกษา
8.
นายแพทย์ ณรงค์ รอดวรรณะ
ที่ปรึกษา
9.
นายแพทย์ ชลิต เชียรวิชัย
ที่ปรึกษา
10.
นายแพทย์ กิติพันธ์ วิสุทธารมณ์
ที่ปรึกษา
11.
นายแพทย์ ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี
ที่ปรึกษา
12.
นายแพทย์ สุปรีชา ธนะมัย
ที่ปรึกษา
13.
นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
นายกสมาคมฯ
14.
นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง
อุปนายก
15.
นายแพทย์นพดล เพ็ญกิตติ
เลขาธิการ
16.
แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ
เหรัญญิก
17.
นายแพทย์สุชาต ไชยโรจน์
ประชาสัมพันธ์และวิชาการ
17.
นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์
ปฏิคม
19.
นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์
ทะเบียน
20.
นายแพทย์กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
กรรมการกลาง
21.
นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง
กรรมการกลาง
22.
นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร
กรรมการกลาง
23.
นายแพทย์วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
กรรมการกลาง
24.
นายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์
กรรมการกลาง
25.
นายแพทย์สมภพ พระธานี
กรรมการกลาง


คณะกรรมการบริหาร สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย (2551-2553)

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1.
นายแพทย์ชิน บูรณธรรม
ที่ปรึกษา
2.
นายแพทย์กัมพล ประจวบเหมาะ
ที่ปรึกษา
3.
นายแพทย์ พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
ที่ปรึกษา
4.
นายแพทย์ ธีระ ลิ่มศิลา
ที่ปรึกษา
5.
นายแพทย์ ชวลิต อ่องจริต
ที่ปรึกษา
6.

นายแพทย์ ปริญญา

สากิยลักษณ์
ที่ปรึกษา
7.
นายแพทย์ สมบูรณ์ บุญเกษม
ที่ปรึกษา
8.
นายแพทย์ ณรงค์ รอดวรรณะ
ที่ปรึกษา
9.
นายแพทย์ ชลิต เชียรวิชัย
ที่ปรึกษา
10.
นายแพทย์ กิติพันธ์ วิสุทธารมณ์
ที่ปรึกษา
11.
นายแพทย์ ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี
ที่ปรึกษา
12.
นายแพทย์ สุปรีชา ธนะมัย
นายกสมาคมฯ
13.
นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
อุปนายก
14.
นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง
เลขาธิการ
15.
นายแพทย์นพดล เพ็ญกิตติ
เหรัญญิก
16.
นายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์
วิชาการและประชาสัมพันธ์
17.
นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมศานต์
ปฏิคม
18.
นายแพทย์สมภพ พระธานี
นายทะเบียน
19.
นายแพทย์กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
กรรมการกลาง
20.
นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการกลาง
21.
นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร
กรรมการกลาง
22.
แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ
กรรมการกลาง
23.
นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์
กรรมการกลาง
24.
นายแพทย์สุชาต ไชยโรจน์
กรรมการกลางคณะกรรมการบริหาร สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย (2549-2551)

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1.
นายแพทย์ ชิน บูรณธรรม
ที่ปรึกษา
2.
นายแพทย์ กัมพล ประจวบเหมาะ
ที่ปรึกษา
3.
นายแพทย์ พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
ที่ปรึกษา
4.
นายแพทย์ ธีระ ลิ่มศิลา
ที่ปรึกษา
5.
นายแพทย์ ชวลิต อ่องจริต
ที่ปรึกษา
6.

นายแพทย์ ปริญญา

สากิยลักษณ์
ที่ปรึกษา
7.
นายแพทย์ สมบูรณ์ บุญเกษม
ที่ปรึกษา
8.
นายแพทย์ ณรงค์ รอดวรรณะ
ที่ปรึกษา
9.
นายแพทย์ ชลิต เชียรวิชัย
ที่ปรึกษา
10.
นายแพทย์ กิติพันธ์ วิสุทธารมณ์
ที่ปรึกษา
11.
นายแพทย์ ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี
นายกสมาคมฯ
12.
นายแพทย์ สุปรีชา ธนะมัย
อุปนายก
13.
นายแพทย์ นภดล เพ็ญกิตติ
เลขาธิการ
14.
นายแพทย์ กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
เหรัญญิก
15.
นายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์
ประธานวิชาการและประชาสัมพันธ์
16.
นายแพทย์สมภพ พระธานี
นายทะเบียน
17.
แพทย์หญิง ปีนัชนี ชาติบุรุษ
ปฏิคม
18.
นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมศานติ์
กรรมการกลาง
19.
นายแพทย์ ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
กรรมการกลาง
20.
นายแพทย์สุชาต ไชยโรจน์
กรรมการกลาง
21.
นายแพทย์ วิชัย เบญจชลมาศ
กรรมการกลาง
22.
นายแพทย์เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง
กรรมการสมทบ
23.
นายแพทย์ชูศักดิ์ คุปตานนท์
กรรมการสมทบ
24.
นายแพทย์โชคชัย สุวรรกิจบริหาร
กรรมการสมทบ
25.
นายแพทย์ชัชดนัย มุสิกไชย
กรรมการสมทบ
26.
นายแพทย์ปิยะ สมานคติวัฒน
กรรมการสมทบ
27.
นายแพทย์ปรัญญา สากิยลีกษณ์
กรรมการสมทบ
 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand