ข้อบังคับ ของ สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย  

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย (คำย่อ ศ.อ.ท.) ชื่อภาษาอังกฤษ The Society of Thoracic Surgeons of Thailand (คำย่อ STST )

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมฯ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมมีรูปหัวใจ หลอดอาหาร หลอดลม หลอดเลือด อยู่ตรงกลาง สองข้างเป็นปอด ภายใต้มีรูปพญานาคพันพระขรรค์รอบวงกลมตอนบนมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และบริเวณฐานเป็นรูปครึ่งวงกลม มีชื่อเขียน เป็นภาษาไทยที่บริเวณฐานมีเขียนบอกปีที่ก่อตั้งด้านซ้ายมือเป็น พ.ศ. 2527 และข้างขวาเป็น A.D.1984

ข้อ 3 สำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

4.1 ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศัลยศาสตร์ทรวงอกให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

4.2 สนับสนุนการวิจัยวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก

4.3 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

4.4 ฝึกอบรมวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

4.5 เผยแพร่ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ทรวงอกให้แก่ประชาชน

4.6 ช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและรักษาโรคศัลยศาสตร์ทรวงอก

4.7 ร่วมมือและประสานงานกับสถาบันวิชาการ และการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

4.8 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

หมวดที่ 2 สมาชิก

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมฯ มี 3 ประเภท คือ

5.1 สมาชิกสามัญได้แก่ แพทย์ที่ได้สำเร็จเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกของแพทยสภา หรือของต่างประเทศที่สมาคมฯ รับรอง หรือ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานศัลยศาสคร์ทรวงอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสถาบันที่สมาคมฯ รับรอง

5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการบริหารทั้งหมดลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

5.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลที่สนใจวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก และคณะกรรมการบริหารรับรองวาระการเป็นสมาชิกสมทบครั้งละไม่เกิน 3 ปี หลังจากนั้นอาจได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสามัญหรือเป็นสมาชิกสมทบต่อไป จำนวนสมาชิกสามัญและสมทบรับได้ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้ไม่เกินปีละ 2 คน

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้ มล ะลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใน กรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น

ข้อ 7 ค่าบำรุงสมาคมฯ

7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ ครั้งเดียวตลอดชีพ คนละ 1,500. - บาท

7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

7.3 สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ คนละ 200 บาทต่อปี

ข้อ 8 การรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขาธิการติดประกาศ รายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมฯ จะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกสภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระค้าบำรุงภายในกำหนดก็ให้ถือว่าการสมัคร คราวนั้นเป็นอันยกเลิก

ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับ คำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มาถึงยังสมาคม

ข้อ 11 สมาชิภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้

11.1 ตาย

11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อย

11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก

11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมคมฯ หรือคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตนนำความเสื่อมเสีย มาสู่สมาคมฯ

ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมฯ โดยเท่าเทียมกัน

12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร

12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้น

12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ

12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ และมีสิทธิ์ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคมฯ

12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

12.8 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด

12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ

12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้น

12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

12.13 สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนยศ นาม นามสกุล อภิไธย ต้องแจ้งให้เลขาธิการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้า

หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคมฯ

ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมฯ มีจำนวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 11 คน คณะกรรมการบริหารนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ตำแหน่งและหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคมฯ มีโดยสังเขปดังต่อไปนี้

13.1 นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ

13.2 อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมฯ ปฏิบัติตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้

อนึ่ง อุปนายก คือผู้ที่จะได้รับเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกในวาระต่อไป

 
 
 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand