สถิติผ่าตัดหัวใจ (รพ.รัฐบาล) ในประเทศไทย ปี 2554
 
หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 
ประวัติความเป็นมาของหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
ประวัติความเป็นมา : หน่วยศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวิชรพยาบาล
 
ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
ประวัติการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประวัติการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประวัติการผ่าตัดทรวงอกของสถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี
 
ประวัติความเป็นมา : หน่วยศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ประวัติการผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลราชวิถี
 
ประวัติหน่วยงานศัลยกรรมหัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประวัติวิวัฒนาการศัลยกรรมหัวใจที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 

 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand