ประวัติการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

 

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นพ. เชิดชัย  ตันติศิรินทร์

 

 

                ก่อนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2515 ได้มีการผ่าตัดรักษาโรคปอด และเยื่อบุหัวใจที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดย รศ.นพ. นพดล  ทองโสภิต ซึ่งได้ American Board of Thoracic Surgery  และอาจารย์ได้ย้ายมารับราชการที่คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Hut Hospital ) จึงมีการผ่าตัดรักษาโรคปอด และเยื่อหุ้มหัวใจที่คณะแพทยศาสตร์

 

                ประมาณปีพ.ศ. 2517 ศ.นพ. ทองอวบ  อุตรวิเชียร ซึ่งได้ FRCS จากประเทศอังกฤษ ได้ย้ายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปเป็นหัวหนน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ทำผ่าตัด Pericardectomy และ lung Vesectiar และ repair AAA (ที่ Hut Hospital ) เพิ่มขึ้น

 

                ปีพ.ศ. 2524 รศ.นพ. เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทรวงอก (ผ่านการฝึกอบรม CVT ในประเทศไทยคนแรก) ได้ทำการผ่าตัดทาง CVT และ General Surgery ที่โรงพยายบาลศูนย์ขอนแก่น (Pericardectomy Lung Resection, Deconricalion, Erophagectomy, vascular surgery)

 

                ปี 2525 ได้เริ่มทำ CVT ชนิด Closed Heart Surgery อย่างจริงจัง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คือ

 

                                4  สิงหาคม  2525                PDA Derision ในเด็กหญิงอายุ 6 ปี

 

                                4  ตุลาคม  2525                    Closed mitral valvalotomy ในหญิงอายุ 40 ปี

 

                                31 มกราคม 2526 Permanent pace maker implantslion ในหญิงอายุ 54 ปี

 

                                18 เมษายน 2526                 Repair Coarctation ในเด็กหญิงอายุ 7 ปี เป็น SSS

 

                                22 มิถุนายน 2526                Repair AAA หญิงอายุ 63 ปี

 

                                และได้ทำผ่าตัด Modified Btalock Taussig Shunt และทำ Vascular surgery ต่างๆ เพิ่มจำนวนขึ้นมาตลอด

 

                ปี 2527 ได้เริ่มทำ Open Heart Surgery ได้เตรียมทีมผ่าตัด ได้แก่ วิสัญญีแพทย์, พยาบาล, Perfusionist โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จาก ศ.นพ. กัมพล  ประจวบเหมาะ ที่ รพ. ศิริราช

 

                เริ่มทำการทดลองใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมในสุนัข ในต้นปี 2527 ซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดี

 

                22  กุมภาพันธ์  2527 เริ่มทำการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดรายแรก ให้ผู้ป่วยหญิงอายุ 26 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดมหาสารคาม เป็นโรค ASD Secundum ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และผู้ป่วยยังมีชีวิต สบายดี ถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดเป็นครั้งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมผ่าตัด ดังนี้

 

ศัลยแพทย์                             นพ. เชิดชัย  ตันติศิรินทร์

 

ศัลยแพทย์ผู้ช่วย                   นพ. ชูศักดิ์  คุปตานนท์, นพ. สมภพ  พระธานี

 

วิสัญญีแพทย์                        พญ. มีนา  อารยะสัจพงษ์

 

พยาบาลห้องผ่าตัด              คุณวารุณี  ประไพตระกูล

 

Pfusionist                คุณอมร  สุวรรณนิมิตร

 

                หลังจากนั้นก็มีการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดมากขึ้น เช่น ทำ Ualers Replecement, Repair Congenital heart disease ที่ซับซ้อนมาก เป็น TOF, RAPVC, TA, TGA และผ่าตัดใน Neonate และเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น, ผ่าตัด Aortic Aneurism ทุกตำแหน่ง

 

                การทำผ่าตัด CABG ได้รับความกรุณาจาก ศ.นพ. ปริญญา  สากิยลักษณ์ โดยมีรศ.นพ. พันธ์ศักดิ์  ลักษณบุญส่ง รวมทีม ได้ไปผ่าตัดเป็นรายแรก การผ่าตัด OP, CAB ได้รับความกรุณาจาก ศ.นพ. ยุคล จาก สหรัฐอเมริกามาสอน

 

                สำหรับแพทย์ CVT ได้ส่งแพทย์ที่จบ General Surgery ไปฝึกอบรม CVT เพิ่มเติมที่ รพ. ศิริราช และ รพ. ราชวิถี คือ นพ. ชูศักดิ์  คุปตานนท์ Resident ขอนแก่น รุ่น 1 จบปี 2528, นพ. สมภพ  พระธานี Resident ขอนแก่น รุ่น 2 จบปี 2529 และมี นพ. สุเทพ  ทักษิณาเจนกิจ จาก รพ. ศูนย์ขอนแก่น (ปี 2525-2546) นพ. เกษียร มหาพล  จากรพ. ศูนย์ขอนแก่น (ปี 2530-2535) การผ่าตัดทางทรวงอกได้พัฒนาผ่าตัด โดยใช้ VATS มาช่วยเพิ่มขึ้น

 

                ในปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา CVT ตั้งแต่ปี 2529 มีแพทย์มาสมัครในปี 2547 และได้มีการผ่าตัดหัวใจปีละมากกว่า 600 ราย ผ่าตัดปอดและหลอดอาหาร 80-100 ราย, Vascular Surgery มากกว่า 200 ราย

 

                                มีนายแพทย์ CVT 3 ท่าน คือ

 

1.       รศ.นพ. เชิดชัย             ตันติศิรินทร์

 

2.        ผศ.นพ. ชูศักดิ์             คุปตานนท์

 

3.       รศ.นพ. สมภพ             พระธานี

 

มีห้องผ่าตัด 1 ห้อง, ICU 4 เตียง, เตียงรับผู้ป่วย CVT 12 เตียง

 

                หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก (CVT)

 

1.       รศ.นพ .เชิดชัย             ตันติศิรินทร์          2527-2539

 

2.       รศ.นพ. สมภพ             พระธานี                2539-2545

 

3.       ผศ.นพ. ชูศักดิ์              คุปตานนท์            2545-ปัจจุบัน

  
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand