ฝึกอบรมวิชาการระยะสั้น (Short Course) ครั้งที่ 15
 
ประชุมวิชาการ Echo Conference
 
อบรมวิชาการระสั้นประจำปี 2554 วันที่ 21-23 เมษายน 2554 โรงแรมเอเซียกรุงเทพ
 
การฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2552 (articles)
 
เนื้อหาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24 15-17 มกราคม 2553 โรงแรม Siam City
 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand