การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23 วันที่ 9-11 มกราคม 2552

เอกสารเพิ่มเติม

- Download โปรแกรมการประชุม “Nurse and Perfusionist Forum” >>
- Download โปรแกรมการประชุม “Minimally Invasive Surgery” Pre-congress Workshop >>
- Download โปรแกรมการประชุม “Minimally Invasive Cardiac Surgery” >>
- Download Comparison3 >>
- Download Concomitant MV & AF Surgery >>
- Download ConduitHarvesting >>
- Download heart Valve selection >>
- Download Know your device for TEVAR >>
- Download MI repair of Pectus deformity >>
- Download MICISMICS_STS Talk KVA >>
- Download MICSISMICS Talk >>
- Download NVE surgical outcome >>
- Download Valvular heart disease in Rajavithi hospital >>
- Download Variation of Coronary Artery Anatomy in >>
- Download VATS >>


 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand