การฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2552 (articles)

การฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2552

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างได้จากไฟล์แนบคะ
 
uk football betting tips and predictions betsomesports.com latest soccer betting tips uk

Advanced Hemodynamic monitoring

ผศ. พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล
ผศ. พญ. ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์

Bleeding, Hemostasis and Transfusion Medicine in Cardiothoracic Surgery

นพ.ชาญชัย ไตรวารี

Coronary artery disease(CAD) and Carotid stenosis

Roekchai Tulyapronchote,MD  FAHA
Medical Director, Stroke Center Bumrungrad International
Chair, Dept of Internal Medicine, Bumrungrad International

Bedside Round in Acid-Base Disorders

นพ. อินทรีย์ กาญจนกูล
รพ. พระมงกุฎเกล้า

Hemodynamic instability and resuscitation after open heart surgery

 

ผศ. พญ. นุชนารถ บุญจึงมงคล
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pediatric acute renal failure

อดิสรณ์  ลำเพาพงศ์
Pulmonary hypertension in congenital heart disease “Recent advance from 4th World symposium on Pulmonary Artery Hypertension 2008 (Dana Point, U.S.A)”   ศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
หน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

PRACTICAL POINT IN INTRAVENOUS POTASSIUM REPLACEMENT นพ. อินทรีย์ กาญจนกูล
หน่วยโรคไต รพ. พระมงกุฎเกล้า
การดูแลระบบทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก (Respiratory Support in Cardiothoracic Surgery)   พ.อ. อนันต์    วัฒนธรรม
Neurologic Dysfunction Post Cardiac Surgery รศ.พญ.นิจศรี  ชาญณรงค์
ภาวะไตวายเฉียบพลันและการบำบัดทดแทนไต (Acute kidney injury and renal support)   พญ. วิภา  ธนาชาติเวทย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดของระบบหัวใจและทรวงอก

น.พ. ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ
แผนกโรคติดเชื้อ  กองอายุรกรรม
ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
   
   


เอกสารเพิ่มเติม
- Advanced Hemodynamic monitorin
- Bleeding, Hemostasis and Transfusion Medicine in Cardiothoracic Surgery
- Coronary Artery Disease and Carotid Stenosis
- Bedside Round in Acid-Base Disorders
- Hemodynamic instability and resuscitation after open heart surgery (final draft)
- Pediatric acute renal failure
- PRACTICAL POINT IN INTRAVENOUS POTASSIUM REPLACEMENT
- Pulmonary hypertension in congenital heart disease “Recent advance from 4th World symposium on Pulmonary Artery Hypertension 2008 (Dana Point, U.S.A)”
- Respiratory support in cardiothoracic surgery
- Neurologic Dysfunction Post Cardiac Surgery
- ภาวะไตวายเฉียบพลันและการบำบัดทดแทนไต (Acute kidney injury and renal support)
- การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด
 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand