New and activity
ขอเชิญส่งทีมแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคหัวใจ เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ Cardiology Tournament

ด่วนที่สุด


ที่ สห. 41/2551


20   ตุลาคม  2551

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์  ศัลยศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคหัวใจ
         เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ Cardiology Tournament
เรียน หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมหัวใจ
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดของการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ Cardiology Tournament

          ตามที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดการประชุม 18Th Two Days in Cardiology ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2551 ที่โรงแรมดุสิต ธานี, หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมดังกล่าวฝ่ายวิชาการได้เพิ่มรูปแบบของการจัดประชุม โดยจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ Cardiology Tournament ระหว่างแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคหัวใจ จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ 
         ในการนี้ทางผู้จัดการประชุมฯ ใคร่ขอเชิญสถาบันท่านจัดส่งทีมแพทย์เพื่อเป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ทีม ตามรายละเอียดที่แนบมา
          จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากสถาบันท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครแข่งขัน และส่งที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ด้วย


ขอแสดงความนับถือ


 (นายแพทย์ประสาท  เหล่าถาวร)
ประธานจัดการประชุม
18Th Two Days in Cardiology

 

 


โครงการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านโรคหัวใจ
Cardiology Tournament

หลักการและเหตุผล
        เนื่องจากอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต ตลอดจนการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมาก ในปัจจุบันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงมุ่งความสนใจไปที่การป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจดังนั้นการประชุมวิชาการจะทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ซึ่งการนำเสนอครั้งนี้มีรูปแบบเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านโรคหัวใจเพื่อให้เป็นการให้ความรู้แก่แพทย์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป

วัตถุประสงค์
        เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่แพทย์ทางด้านโรคหัวใจให้มีความรู้ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหา
        แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์  ศัลยศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคหัวใจ

ผู้เข้าฟัง
        แพทย์ประจำบ้านจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

วัน เวลา สถานที่
        วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 เวลา 14.30-15.30 ที่โรงแรมดุสิต ธานี, หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

กติกา
        จัดทีมเข้าแข่งขัน 10 ทีมจาก 10 สถาบัน ทีมละ 3 คน โดยผู้แข่งขันประกอบด้วย อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคหัวใจ (หากสถาบันใดไม่มี ศัลยศาสตร์ หรือ กุมารเวชศาสตร์ ก็สามารถส่งแต่ อายุรศาสตร์ ได้) ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องตอบปัญหาเพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศ 1 ทีม และรองชนะเลิศ 2 ทีม คำถามจะมีสัดส่วน
Medicine  60-70%,  Surgery  15-20%,   Pediatric  15-20%
ให้ถือคำตัดสินของประธานกรรมการเป็นข้อยุติ

กำหนดส่งทีม
        1.  กรุณาส่งรายชื่อผู้แข่งขัน รูปถ่ายทีม และตั้งชื่อทีมเป็นชื่อเล่น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อสถาบัน หรือชื่อที่อาจมีลักษณะหมิ่นประมาณ หรือพาดพิงถึงบุคคลอื่น 
        2.  ส่งแบบฟอร์มการสมัครแข่งขันมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

ของรางวัล
         ทีมชนะเลิศที่ 1  Ipod nano-chromatic
         ทีมรองชนะเลิศที่ 1  Cardiology Stethoscopes
         ทีมรองชนะเลิศที่ 2  Hand Free Bluetooth
 
ประธานโครงการ
        นายแพทย์วศิน  พุทธารี   ประธานวิชาการ สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ

ประธานที่ปรึกษาพิเศษโครงการ

นายแพทย์ประสาท  เหล่าถาวร นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ
นายแพทย์สุปรีชา  ธนะมัย นายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ
นายแพทย์อภิชาต สุคนธสรรพ์ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ที่ปรึกษาพิเศษโครงการ

นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ สาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์สุชาต  ไชยโรจน์  ภาควิชาศัลยศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์กฤตย์วิกรม  ดุรงค์พิศิษฎ์กุล  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์  หน่วยโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรกรรม
  โรงพยาบาลราชวิถี


เลขานุการ

นายแพทย์ภากร  จันทนมัฎฐะ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ดำเนินรายการ

แพทย์หญิงหญิงน้อย  อุบลเดชประชารักษ์ อุปนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ
นายแพทย์ภากร  จันทนมัฎฐะ  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  

      
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand