เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการเลือกตั้ง

ผู้บริหารวาระ 2565-2567 โดยอาศัยระเบียบสมาคมฯ เรื่องการเลือกตั้ง สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

  1. ผู้รับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่ง นายก        จำนวน  1 ตำแหน่ง

1.1    สมัครเข้ารับเลือกตั้งเอง

                      สมาชิกสามัญสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย สามารถ

                      ยื่นใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งด้วยตนเองได้

              1.2   ด้วยการยินยอมให้สมาชิกอื่นเสนอชื่อ

                      สมาชิกสามัญสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่ง    ประเทศไทย จำนวนไม่

                       น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกตั้ง ได้ 1 ชื่อ  

                       (สมาชิกที่ร่วมเสนอชื่อแล้ว ไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้อื่นรับการเลือกตั้ง

                        ตำแหน่งนายกอีก)

               1.3    ด้วยการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา

       คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้งขึ้น จำนวน 3

       คนเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรรับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายก

       จำนวน 3 ชื่อ ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ

  • ผู้รับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ 12 คนยังไม่ระบุตำแหน่ง (คณะกรรมการบริหาร)

     2.1   สมัครเข้ารับเลือกตั้ง

                    สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยอาจยื่นใบสมัคร

                     เพื่อรับการเลือกตั้งด้วยตนเองได้

     2.2   ด้วยการยินยอมให้สมาชิกอื่นเสนอชื่อ

                    สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จำนวนไม่น้อย

                      กว่า 3 คน ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรรับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน

                  กรรมการอื่นๆ ได้ไม่เกิน 12 คน (สมาชิกที่ร่วมเสนอชื่อแล้ว ไม่มีสิทธิ

                  เสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในข้อ 2.2 นี้อีก)            

จึงขอให้ท่านสมาชิกที่ยินดีจะเป็นตัวแทนของมวลสมาชิกเพื่อช่วยบริหารงานของสมาคมฯ ให้เจริญรุ่งเรื่องเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมต่อไป ได้กรุณาสมัคร และ/หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นผู้รับเลือกตั้ง  เพื่อเป็นกรรมการในคณะผู้บริหารฯ ทั้งนี้โปรดดำเนินการในแบบฟอร์มที่แนบมาและส่งคืนสำนักงานสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง และจัดส่งให้สมาชิกได้ทำการเลือกและตอบกลับภายใน 31 ธันวาคม 2564   และจะประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ และคณะผู้บริหารฯ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในเดือนมกราคม 2565

แบบฟอร์มการเสนอชื่อ/ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ วาระ 2565-2567

OUR STAT

Gather various statistics of the association.