คณะกรรมการบริหารสมาคม

แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ
นายก
วาระ 2563 - 2565
นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
อุปนายก
นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์
เลขาธิการ
นายแพทย์จุล นำชัยศิริ
เหรัญญิก
นายแพทย์วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
ประธานวิชาการ
นายแพทย์บัณฑิต โมฆะรัตน์
นายทะเบียน
นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร
ปฏิคมและประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สุรินทร์ วรกิจพูนผล
กรรมการกลาง
นายแพทย์ธีรฉัตร ศิลารัตน์
กรรมการกลาง
นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมศานติ์
กรรมการกลาง
นายแพทย์ปิยะ สมานคติวัฒน์
กรรมการกลาง
นายแพทย์ภราดร เจ็ดวรรณ
กรรมการกลาง
นายแพทย์บุลวัชร์ หอมวิเศษ
กรรมการกลาง