ด้วยทางชมรมศัลยแพทย์โรคหัวใจแต่กำเนิดและโรคหัวใจเด็กแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการ หัวข้อ : Roles of Nitric Oxide in the Management of Postoperative Pulmonary Hypertension Principle, Applications and Workshop ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นรูปแบบ Hybrid  เวลา 09:00 น. -12:30 น. ณ สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  โด ย”ฟรีค่าลงทะเบียน”  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศัลยแพทย์ทรวงอก ศัลยแพทย์ทั่วไป วิสัญญีแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล ICU วิสัญญีพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ฟื้นฟูการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงนี้ ในการรักษาเพื่อนำไปรักษาดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น                         

                  จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ  หากสนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล่าง

 

OUR STAT

Gather various statistics of the association.