แนวทางเวชปฏิบัติในการพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยด้วย
เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
(Extracorporeal membrane oxygenation)
พุทธศักราช 2563