ประชุมวิชาการ ชมรมศัลยแพทย์โรคหัวใจแต่กำเนิดและโรคหัวใจเด็กแห่งประเทศไทยครั้งที่3

                  ด้วยชมรมศัลยแพทย์โรคหัวใจแต่กำเนิดและโรคหัวใจเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 3  วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:55–20:00 น. แบบ Hybrid and satellite   ในหัวข้อเรื่อง “Atrioventricular septal defect”  ณ สำนักงานสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ชั้น 11       อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน  เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ “ฟรี” โดยมีรายละเอียดตามโปสเตอร์ด้านล่าง

Click hear to register

OUR STAT

Gather various statistics of the association.