ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

     เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้บริหารวาระ 2565-2567 โดยอาศัยระเบียบสมาคมฯ เรื่องการเลือกตั้ง สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ผู้รับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่ง นายก        จำนวน  1 ตำแหน่ง 1.1    สมัครเข้ารับเลือกตั้งเอง                       สมาชิกสามัญสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย สามารถ                       ยื่นใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งด้วยตนเองได้               1.2   ด้วยการยินยอมให้สมาชิกอื่นเสนอชื่อ                       สมาชิกสามัญสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่ง    ประเทศไทย จำนวนไม่                        น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกตั้ง ได้ 1 ชื่อ                          (สมาชิกที่ร่วมเสนอชื่อแล้ว ไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้อื่นรับการเลือกตั้ง                         ตำแหน่งนายกอีก)                1.3    ด้วยการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา        คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้งขึ้น จำนวน 3        […]

เปิดให้สมาชิกให้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom โดยไม่เสียค่าบริการ

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะเปิดให้สมาชิกให้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom โดยไม่เสียค่าบริการ จองคิวการประชุม โดยมีข้อมูลเงื่อนดังนี้ ผู้ขอใช้ต้องเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ สมาชิกสมาคม ฯ ไม่เสียค่าบริการ สมาชิกสมาคม ฯ ผู้ขอใช้จะกำหนดเป็น Co-host โดยจะมีสมาคมฯ เป็น Host โดยคอยดูแลความสะดวกในการทำนัดหมายและการบันทึกวีดีโอการประชุมไว้ให้ สมาชิกสมาคม ฯ จะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และรอรับ Email ยืนยันอีกครั้ง จองคิวใช้ Zoom ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ การใช้ Zoom Meetings บนคอมพิวเตอร์และมืออย่างง่าย การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings สำหรับคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings สำหรับมือถือ

OUR STAT

Gather various statistics of the association.