ด้วยหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

จะจัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Conference ครั้งที่ 57 (2/2564) วันเสาร์ที่12  มิถุนายน  2564 เวลา 09.00–15.00 น.

หัวข้อเรื่อง “Congenital cardiac surgery: Difficult issues” โดย Virtual Conference 

ซึ่งโปรแกรมการประชุม มีดังนี้

 

08.50-09.00    Opening Remark                                                                    รศ.นพ.มณเฑียร  งดงามทวีสุข
09.00-09.30    A newborn baby with cyanosis                                            รศ.นพ.ปิยะ  สมานคติวัฒน์
09.30-10.30     A newborn with severe cyanosis and CHF                        พล.ต.นพ.ธีระฉัตร ศิลารัตน์ , อ.จุล นำชัยศิริ
10.30-10.45      Break
10.45-11.30      A neonate with CHF                                                               รศ.นพ.ปิยะ  สมานคติวัฒน์
11.30-12.15       A child with cyanosis and cardiomegaly                            รศ.นพเกรียงไกร  ตันติวงศ์โกสีย์ ,  อ.นพ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์
12.15-13.00      LUNCH
13.00-13.45      An infant with cyanosis and CHF                                         อ.นพ.ปิยะ    เชิญถนอมวงศ์
13.45-14.30      Decision making in congenital heart surgery                     ผศ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์    ขันธทัต
14.30-15.00      Discussion and adjourn Faculty

Faculty and panelists: พล.ต.นพ.ธีระฉัตร ศิลารัตน์, รศ.นพ.ถาวร ทรัพย์ทวีสิน, อ.จุล นำชัยศิริ,
รศ.นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์, รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์, อ.นพ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์,
ผศ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ขันธทัต

 

               สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุม  (virtual) สามารถ Download  โปรแกรมการประชุมและลงทะเบียนออนไลน์

ได้ตามภาพด้านล่าง เพื่อรับ ID Meeting Zoom เข้าร่วมประชุมต่อไป 

 

       โปรแกรมการประชุม 

 

 

 

 

OUR STAT

Gather various statistics of the association.