ด้วยหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Conference ครั้งที่ 58 (3/2564) วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.50–15.00 น. โดยผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง “Tracheobronchial surgery” โดยมีโปรแกรมการประชุมดังนี้

08.50-09.00     Opening Remark                                                               พ.อ. นพ.ไผ่ บุญศิริ

09.00-09.25     Role of interventional pulmologist in                               พ.อ. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

                        tracheobronchial disease                                            

09.25-09.50     Anesthesia management in tracheobronchial surgery            พ.ท. นพ.กฤษณะ นองเนือง

90.50-10.30     Thai male 52 years old with hemoptysis                          พญ. อ้อมใจ รัตนานนท์

10.30-10.45     BREAK

10.45-11.30     Thai male 59 years old with choking                                พ.อ. นพ.สักกะ รักษาทรัพย์

11.30-12.15     Thai male 45 years old with chronic cough                      พ.ต. นพ.จิรศักดิ์ เสวตรวิทย์

12.15-13.00     LUNCH

13.00-13.45     Thai male 64 years old with hemoptysis                          ผศ. นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

13.45-14.30     13-year-old boy with both arms weakness and                อ.นพ. ชญาน์ทัต ศิรินาวิน

                        Dysphagia for 1 month

14.30-15.00    Discussion and adjourn                                          Faculty

 

 

Faculty and panelists: พล.ต. นพ.ธีระฉัตร ศิลารัตน์, พ.อ. นพ.ไผ่ บุญศิริ, พ.อ. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย,

พ.ท. นพ.กฤษณะ นองเนือง,  พญ. อ้อมใจ รัตนานนท์, พ.อ. นพ.สักกะ รักษาทรัพย์, พ.ต. นพ.จิรศักดิ์ เสวตรวิทย์,

ผศ. นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ, อ.นพ.ชญาน์ทัต ศิรินาวิน

 

 

ผู้ประสานงาน ฟรานซิสกา สิ่งชูวงศ์ โทรศัพท์ 092-371-5990, เพ็ญศรี ญะวงษา 081-851-8946,
กิตติพงศ์ คงสบาย 089-615-9015

 

OUR STAT

Gather various statistics of the association.