ด้วยหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Conference 60 (1/2565) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.50–15.00 น. ทาง Virtual-Conference ในหัวข้อเรื่อง “Mediastinal tumor” โดยมีโปรแกรมการประชุมดังนี้

 

08:50-09:00 Opening

09.00-10.00 Approach to mediastinal tumor 

10.00-10.45 Interesting case 1

อ.นพ.พัชร อ่องจริต

อ.นพ.เผด็จ ธนังธีรพงษ์

อ.นพ.คุณัช สถาผลเดชา

10.45-11.00 Break  
11.00-11.45 Interesting case 2 ผศ.นพ.โสภณ ศิวชาติ
11.45-13.00 LUNCH (by Johnson & Johnson)
13.00-13.45 Interesting case 3 อ.นพ.พงศ์เสน่ห์ ดวงภักดี
  อ.นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม
13.45-14.30 Interesting case 4 อ.นพ.เหมือนเทพ โฉมวิไลลักษณ์
14.30-15.00 Discussion and adjourn Faculty  
Faculty and panelists: ผศ.นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ, รศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง, อ.นพ.นพพร พรพัฒนารักษ์ทั้งนี้แพทย์ประจำบ้านปี 4-5 จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุม โดยแพทย์ประจำบ้านในกรุงเทพฯ จะต้องมาร่วมรับฟังที่ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ ส่วนแพทย์ประจำบ้านที่อยู่ต่างจังหวัด และสมาชิกสมาคมฯสามารถเข้ารับฟังผ่านทางระบบ Zoom  โดยทางสมาคมฯได้ส่ง Link Zoom meeting ไปยังเมลล์ที่แจ้งไว้กับสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณฟรานซิสกา สิ่งชูวงศ์ โทรศัพย์ 081 – 8125990 ,คุณเพ็ญศรี ญะวงษา 081 -8518946 , คุณกิตติพงศ์ คงสบาย 0896159015 และ Email : stst.secretariat@gamil.com

OUR STAT

Gather various statistics of the association.