ด้วยหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย                                       จะจัดประชุมวิชาการInter-hospital Conference ครั้งที่ 54 (3/2563) วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ทาง Virtual-Conference ในหัวข้อเรื่อง “Ischemic Mitral Regurgitation”         โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบทั้งนี้แพทย์ประจำบ้านปี 4-5 จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุม แพทย์ประจำบ้านปี 4-5 ที่ฝึกอบรมที่กรุงเทพฯ ต้องมาร่วมประชุมที่สำนักงานสมาคมฯ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ส่วนแพทย์ประจำบ้านที่ฝึกอบรมที่ต่างจังหวัด ให้ส่งใบตอบรับ กลับมาทาง emails: koy_286@hotmail.com และ/หรือ stst.secretariat@gmail.com เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

 

เอกสารแนบ
a4e0766dd9bba7953e572769876edf7353528fbe

OUR STAT

Gather various statistics of the association.