Home

Menu

For General Public Menu
For Member Menu

Member Register

Member Login

PlayPause
Slider

News

เลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 2563

 .             เนื่องจากเกิดการระบาดครั้งใหม่ทั่วประเทศของ COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีความเห็นพ้องกันว่า ให้เลื่อนการประชุมใหญ่ออกไป จนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบถึงกำหนดวันใหม่ต่อไป  สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 5 ที่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยก่อนสอบ คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ แจ้งให้ทราบต่อไป  ส่วนการประชุมธุรการประจำปี คณะกรรมการฯ จะพิจารณาวัน และสถานที่จัดประชุมผ่าน zoom/webinar และจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาให้ทราบ และขออภัยในเหตุขัดข้องครั้งนี้ด้วย หนังสือเลื่อนการประชุม >>>

1 3 4

Announcement

Calendar Event