ด้วยทางสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงานประชุมวิชาการ หัวข้อ : Thoracic Webiar Management in Hight-risk patiens ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นรูปแบบ เวลา 08:00 น. -10:30 น.   โดย”ฟรีค่าลงทะเบียน” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศัลยแพทย์ทรวงอก ศัลยแพทย์ทั่วไป วิสัญญีแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล ICU วิสัญญีพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ฟื้นฟูการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงนี้ ในการรักษาเพื่อนำไปรักษาดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น                         

                    จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบ  หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link และ QR Code ด้านล่างครับ 

OUR STAT

Gather various statistics of the association.