รายนามนายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

นายแพทย์ชิน บูรณธรรม
วาระ 2539 - 2531
นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
วาระ 2531 - 2533
นายแพทย์ชวลิต อ่องจริต
วาระ 2533 - 2535
นายแพทย์ธีระ ลิ่มศิลา
วาระ 2535 -2537
นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์
วาระ 2537 - 2539
นายแพทย์โยธิน คุโรวาท
วาระ 2539 - 2541
นายแพทย์สมบูรณ์ บุญเกษม
วาระ 2541 - 2543
นายแพทย์ณรงค์ รอดวรรณะ
วาระ 2543 - 2545
นายแพทย์ชลิต เชียรวิชัย
วาระ 2545 - 2547
นายแพทย์กิติพันธ์ วิสุทธารมณ์
วาระ 2547 - 2549
นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี
วาระ 2549 - 2551
นายแพทย์สุปรีชา ธนะมัย
วาระ 2551 - 2553
นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
วาระ 2553 - 2554
นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ ลักษณะบุญส่ง
วาระ 2554 - 2555
นายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์
วาระ 2555 - 2557
นายแพทย์นพดล เพ็ญกิตติ
วาระ 2557 -2559
นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒน์พงษ์
วาระ 2559 - 2561
นายแพทย์สมภพ พระธานี
วาระ 2561 - 2563
แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ
วาระ 2563 - 2565
นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
วาระ 2565-2567

OUR STAT

Gather various statistics of the association.