คณะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
นายก
วาระ 2565 - 2567
นายแพทย์ธีรฉัตร ศิลารัตน์
อุปนายก
นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์
เลขาธิการ
นายแพทย์จุล นำชัยศิริ
เหรัญญิก
นายแพทย์ชนาพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานวิชาการ
นายแพทย์ณัฐพล อารยวุฒิกุล
นายทะเบียน
นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมศานติ์
ปฏิคมและประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สมชาย ไวกิตติพงษ์
กรรมการกลาง
นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร
กรรมการกลาง
นายแพทย์สุรินทร์ วรกิจพูนผล
กรรมการกลาง
นายแพทย์ปิยะ สมานคติวัฒน์
กรรมการกลาง
นายแพทย์บุลวัชร์ หอมวิเศษ
กรรมการกลาง
นายแพทย์วรวิทย์ จิตติถาวร
กรรมการกลาง

OUR STAT

Gather various statistics of the association.