“Safeguards and Pitfalls in Cardiothoracic Surgery”
Virtual Conference

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565

แบบฟอร์มลงทะเบียน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาการระยะสั้นครั้งที่ 23

“Safeguards and Pitfalls in Cardiothoracic Surgery”

Virtual Conference

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565

คำนำหน้าชื่อ
วิชาชีพ
วิชาชีพอื่น ๆ

อัตราค่าลงทะเบียน อบรมวิชาการระยะสั้น 28 - 29 พฤษภาคม 2565 (2 วัน)

การชำระเงิน
- เงินสด (ชำระที่คุณเพ็ญศรี ญะวงษา 081-851-8946 เท่านั้น)
- โอนเข้าบัญชี “สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย” ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 038-2-64562-0 และแฟ็กซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-318-2711 เพื่อยืนยันการชำระเงิน
- เช็คธนาคาร (ขีดคร่อม) สั่งจ่ายในนาม “สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย” เช็คต่างจังหวัด เพิ่มค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็ค 20 บาท ส่งมาที่

คุณเพ็ญศรี ญะวงษา สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่ง ประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี เขตห้วย ขวาง กรุงเทพฯ 10310

1,000 บาท
500
ฟรี
ฟรี
800 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
แนบหลักฐานการชำระเงิน หรือหนังสือรับรองจากสถาบัน (สำหรับแพทย์ประจำบ้าน)
ต้องการใบเสร็จหรือไม่